Orodje za dostopnost

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

 

Študenti se vpisujejo v višje letnike, če so izpolnili s študijskim programom in Statutom UM določene obveznosti. V nadaljevanju so navedeni pogoji za vpis v višji letnik za posamezen študijski program:

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE

 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 45 ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih:

 • Matematične metode I,
 • Matematične metode II in
 • Elektrotehnika I.

 

Pogoji za napredovanje v 3. letnik
Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere še najmanj 36 ECTS z opravljenimi obveznostmi iz 2. letnika, pri čemer mora obvezno opraviti obveznosti pri predmetih:

 • Osnove termodinamike,
 • Hidravlični energetski sistemi I,
 • Električne naprave in prenos električne energije,
 • Vodenje sistemov.

 

Za študenta, ki 1. oz. 2. letnik ponavlja ali pavzira veljajo enaki pogoji za napredovanje v višji letnik, kot za ostale študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

 

 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE

 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik
Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 45 ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih:

 • Matematične metode I,
 • Matematične metode II,
 • Elektrotehnika I ter
 • Mehanoenergetika strojev in naprav.

 

Pogoji za napredovanje v 3. letnik

Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere še najmanj 36 ECTS z opravljenimi obveznostmi iz 2. letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri predmetih:

 • Matematične metode III,
 • Električni stroji,
 • Hidro- in aero- energetske tehnologije I, 
 • Termodinamika ter Jedrski energetski sistemi.

 

Za študenta, ki 1. oz. 2. letnik ponavlja ali pavzira veljajo enaki pogoji za napredovanje v višji letnik, kot za ostale študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

 


MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE


Pogoji za napredovanje v 2. letnik
Študent napreduje v 2. Letnik, ko z opravljenimi obveznostmi 1. letnika skupno zbere najmanj 48 ECTS. Obvezno mora opraviti:

 • Matematične metode,
 • Tehnološko modeliranje energetskih procesov in
 • Visokonapetostni sistemi v energetiki.


Za študenta, ki 1. letnik ponavlja ali pavzira veljajo enaki pogoji za napredovanje v višji letnik, kot za ostale študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

 

 

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE

 

Pogoj za napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS, obvezno pa mora opraviti izpit pri predmetu Metode znanstveno raziskovalnega dela (MZRD) in opraviti Individualno raziskovalno delo I (IRD I).

 

Pogoj za napredovanje v 3. letnik

Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere še najmanj 40 ECTS z opravljenimi obveznostmi 2. letnika, od tega mora obvezno opraviti izpit pri predmetu Prenosljiva znanja in opraviti Individualno raziskovalno delo III (IRD III).

 

 

VPIS V VIŠJI LETNIK, ČE ŠTUDENT NE IZPOLNJUJE POGOJEV ZA VPIS V VIŠJI LETNIK

 

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na prošnjo študenta* izjemoma odobri vpis v višji letnik. Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, in če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti. Upravičeni razlogi so:
•    hkratno izobraževanje po dveh ali več študijskih programih (vzporedni študij),
•    izobraževanje v tujini,
•    aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze,
•    materinstvo oz. očetovstvo,
•    bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
•    status študenta s posebnim statusom,
•    drugi dalj časa trajajoči razlogi (npr. izjemna aktivnost na športnem področju, izjemna aktivnost na kulturnem področju, izjemne socialne in družinske okoliščine ipd.).

 

 

PONAVLJANJE LETNIKA

 

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik (v kolikor še ni zamenjal študijskega programa zaradi neizpolnjevanja obveznosti).

Ponavljanje letnika na prošnjo študenta* odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli Komisija za študijske zadeve tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi:
•    hkratno izobraževanje po dveh ali več študijskih programih (vzporedni študij),
•    izobraževanje v tujini,
•    aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze,
•    materinstvo oz. očetovstvo,
•    bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
•    status študenta s posebnim statusom,
•    drugi dalj časa trajajoči razlogi (npr. izjemna aktivnost na športnem področju, izjemna aktivnost na kulturnem področju, izjemne socialne in družinske okoliščine ipd.).

Ponavljanje letnika se ne šteje kot redno napredovanje, kar pomeni, da se v primeru sprememb študijskega programa študentu lahko določijo dodatne/nove študijske obveznosti, ki v posameznem študijskem letu veljajo za prvič vpisane študente, s katerimi bodo ponavljavci nadaljevali študij.

 

 

VZPOREDNI ŠTUDIJ

 

Uspešnim študentom, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji letnik in imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno oceno študija najmanj osem, lahko Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze na prošnjo študenta* omogoči, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic univerze.

 

Pri tem hkrati odloči tudi o olajšavah pri takem študiju (oprostitve od predavanj, vaj idr.). V primeru omejitve vpisa v vzporedni študij, članica določi merila za izbiro. Študent mora prijavi za vzporedni študij priložiti potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik visokošolskega zavoda, na katerem je že vpisan, potrdilo o povprečni oceni študija in soglasje dekana tega visokošolskega zavoda. V času absolventskega staža vpis v vzporedni študij ni mogoč.

Komisija za študijske zadeve lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj za vpis.VPIS V ABSOLVENTSKO LETO

 

Absolvent je termin, ki ga Zakon o visokem šolstvu ne pozna. Študent ima skladno z ZViS:
•    enkrat pravico ponavljati letnik ali
•    se prepisati na drug študijski program oz. smer
•    ali izkoristiti eno dodatno leto (t. i. absolventsko leto) po zaključku zadnjega semestra.

Iz navedenega torej izhaja, da študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer. V tem primeru študent ne more koristiti statusa absolventa.

Študent, ki je imel v času študija podaljšan status iz upravičenih razlogov, obdrži pravico do ponavljanja ali spremembe študijskega programa ali smeri ali pravico do absolventa.


Študent, ki ima po zaključenem 3. letniku 1. stopnje oz. 2. letniku 2. stopnje študija neopravljene študijske obveznosti in se ne vpiše v absolventsko leto, ima te obveznosti pravico vseeno opravljati kot oseba brez statusa.

Opozorilo: Študent, ki je po zaključku zadnjega letnika prekinil študij za leto ali več, ne more vpisati ponavljanja zadnjega letnika oziroma ne more podaljšati statusa študenta v zadnjem letniku.

 


NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI

 

Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu, če se študijski program v času prekinitve ni spremenil.

Če je študent prekinil študij in se je študijski program, v katerega je bil vpisan, v času prekinitve spremenil, se mu lahko priznajo opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spremenjenega programa in dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija z novo generacijo, pod pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva spremenjeni študijski program. Za študenta ob nadaljevanju študiju veljajo pogoji študija, kot veljajo za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje, razen če je s splošnimi akti Univerze v Mariboru določeno drugače.

 


Posamezniki, ki jih je status študent prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb študijskega programa, do katerih je prišlo v času prekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti.


O nadaljevanju študija po prekinitvi v primeru spremembe študijskega programa in določitvi dodatnih obveznosti, odloča Komisija za študijske zadeve članice univerze na prošnjo študenta*.

 

 

PODALJŠANJE STATUSA

 

Študentu preneha status študenta v primerih, ki so določeni z visokošolsko zakonodajo, razen študentom tretje stopnje, ki jim preneha status študenta na študiju tretje stopnje, če ne dokončajo študijskega programa v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra.

 

Študentom vzporednega študija, študentom s posebnim statusom in študentom, ki imajo druge upravičene razloge (bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze ali druge dalj časa trajajoče izjemne razmere, zaradi katerih posamezni študent daljše obdobje ni bil zmožen sodelovati v študijskem procesu), se lahko podaljša status študenta, in sicer za eno leto med študijem ali ob zaključku študija.

 

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

 

O podaljšanju statusa študenta odloča pristojna komisija Senata članice univerze na podlagi prošnje študenta*. Osebe, ki jim preneha status študenta, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo.

 

 

MENJAVA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (opozorilo za že vpisane študente)

 

Študent lahko enkrat v času študija ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri. Informacije o prijavno vpisnem postopku so zapisane v splošnih določilih Razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe oz. v Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe.

 

 

VPIS V VIŠJI LETNIK (nadaljevanje študija) po merilih za prehode

 

Možni prehodi med študijskimi programi so določeni s poameznim študijskim programom.  O prehodu iz enega v drug študijski program odloča Komisija za študijske/znanstveno raziskovalne zadeve Senata članice univerze na prošnjo kandidata**, na katerti namerava študent nadaljevati študij. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se študentu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč obseg in zahtevnost znanja, ki se zahtevajo po študijskem programu.

 

Vpis v višji letnik po merilih za prehode se odobri kandidatu:

- ki izpolnjuje pogoje za vpis v 1. letnik v določen študijski program in

- ki mu je v postopku priznavanja priznanih toliko obveznosti, da izpolnjuje pogoje za nadaljevanje študija v ustreznem letniku novega študijskega programa.

 

Glede na obseg priznanih obveznosti se študent vpiše v isti ali višji letnik (vendar, če se vpiše v isti letnik pomeni, da je koristil pravice iz 66. člena Zakona o visokem šolstvu).  Več informacij o prijavno vpisnem postopku najdete v Razpisu za vpis v dodiplomske študijske programe oz. Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe in v razpisu Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru (za vpis v dodiplomske študijske programe in za vpis v podiplomske študijske programe).

 

 

ODDAJA PROŠNJE ZA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE (navodila)

 

*Prošnje za Komisijo za študijske zadeve z utemeljenimi razlogi (v skladu z Navodili za presojo prošenj študentov in upravičenih razlogov) in skupaj z dokazili, ter potrdilom o plačilu stroškov za izdajo sklepa v višini 18,10 € (skladno s tarifnim delom cenika UM za št. leto 2021/2022 se prispevek obračunava po taksah, ki jih določa ZUT (Ur.l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) oddajte v referat za študentske zadeve. Obrazec je na voljo v referatu za študentske zadeve ali spletni strani FE.

Zadnji dan za oddajo popolnih prošenj (z utemeljenimi razlogi in dokazili) je 16. 9. posamenega študijskega leta.

 

**Prošnjo za Komisijo za študijske zadeve za vpis v višji letnik (nadaljevanje študija) po merilih za prehode skupaj z dokazili (potrdilo o dotedaj opravljenih obveznostih in učni načrti opravljenih obveznosti) ter potrdilom o plačilu stroškov za izdajo sklepa v višini 18,10 € (skladno s tarofnim delom cenika UM za študijsko leto 2021/2022 se prispevek obračuna po taksah, ki jih določa ZUT, Ur.l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) oddajte v referat za študentske zadeve, najkasneje skupaj s prijavo za vpis (glej Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe oz. Razpis za vpis v podiplomske študijske programe).

 


Prošnje, ki bodo prispele po tem roku, se bodo obravnavale kot prošnje oddane po roku in se bodo s sklepom zavrgle.

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike