Orodje za dostopnost

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

 

Osnovni podatki:
Naslov: Hočevarjev trg 1, 8270 Krško
Telefon: 07-6202-210
Odgovorna oseba: prof. dr. Sebastijan SEME, dekan

Datum prve objave kataloga: 1. 10. 2008
Datum zadnje spremembe: 7. 6. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.fe.um.si
 

2. Splošni podatki in informacije javnega značaja, s katerimi razpolagamo

 

2.a Podatki o organizaciji 

 

ORGANIGRAM

 

 

 

 

OPIS TEMELJNIH DEJAVNOSTI

 

Fakulteto za energetiko Univerze v Mariboru v pravnem prometu zastopa dekan, prof. dr. Sebastijan Seme, ki ga lahko nadomešča prodekan iz vrst visokošolskih učiteljev. Fakulteta za energetiko ima štiri prodekane in sicer:

 • prodekana za izobraževalno dejavnost, prof. dr. Jurija Avsca,
 • prodekana za raziskovalno dejavnost, prof. dr. Bojana Štumbergerja,
 • prodekanico za kakovost in mednarodno sodelovanje, doc. dr. Brigito Ferčec ter
 • prodekana za študentska vprašanja, Srećka Kuzeljevića.

Dekan je po svoji funkciji tudi član Senata Fakultete za energetiko, ki ga sestavlja še 8 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in trije člani iz vrst študentov. Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi zaposleni visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci ter predstavniki študentov, predsednik akademskega zbora je prof. dr. Bojan Štumberger.

 

Poslovodni odbor članice sestavlja sedem članov in odloča o poslovanju članice, o zadevah materialne narave ter o upravljanju in razpolaganju s sredstvi. V okviru fakultete deluje tudi Študentski svet članice. Vsi navedeni organi fakultete imajo pristojnosti in odgovornosti, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu in Statut Univerze v Mariboru.

V sklopu Fakultete za energetiko delujeta dva inštituta, v okviru inštitutov delujejo posamezni laboratoriji.

Nepedagoški del fakultete v sistemizaciji predstavlja Tajništvo Fakultete za energetiko, ki ga vodi tajnik, Janko Omerzu, univ. dipl. gosp. inž. V organizacijsko enoto Tajništvo Fakultete za energetiko spadajo tako še Referat za študentske zadeve, Služba za računovodske in finančne zadeve, Knjižnica in Referat za splošne zadeve. 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI:

 

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru izvaja naslednje študijske programe: 

 • visokošolski strokovni študijski program Energetika (I. bolonjska stopnja),
 • univerzitetni študijski program Energetika (I. bolonjska stopnja),
 • magistrski študijski program Energetika (II. bolonjska stopnja),
 • doktorski študijski program Energetika (III. bolonjska stopnja).

RAZISKOVALNA DEJAVNOST:

 

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru ima za potrebe izvajanja znanstvenoraziskovalnih dejavnosti trenutno aktivirani dve organizacijski enoti: 

 • Znanstvenoraziskovalni in razvojni inštitut ter
 • Center za univerzitetne študije in raziskave v Velenju.

Predstojnik Znanstvenoraziskovalnega in razvojnega inštituta je prof. dr. Jurij Avsec, predstojnik Centra za univerzitetne študije in raziskave v Velenju je izr. prof. dr. Zdravko Praunseis.

 

V okviru Znanstvenoraziskovalnega in razvojnega inštituta delujejo naslednji laboratoriji: 

 • Laboratorij za energetski management in inženiring
 • Laboratorij za alternativne aero in hidro energetske tehnologije
 • Laboratorij za termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologije
 • Laboratorij za jedrsko energetiko
 • Laboratorij za virtualni inženiring CADER

V okviru Centra za univerzitetne študije in raziskave v Velenju delujejo naslednji laboratoriji: 

 • Laboratorij za energetske pretvorbe
 • Laboratorij za dinamične sisteme
 • Laboratorij za električne stroje in pogone
 • Laboratorij za aplikativno elektrotehniko
 • Laboratorij za ekologijo in varstvo okolja


2.b. Seznam drugih organov z delovnega področja

 

DEKAN

Kontaktna oseba: Tamara Brečko Bogovčič, tel: 07-6202-210

 

SENAT

Kontaktna oseba: Janko Omerzu, tel: 07-6202-211

Zapisniki sej Senata Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru so dostopni na intranetu.

   

AKADEMSKI ZBOR

Kontaktna oseba: Janko Omerzu, tel 07-6202-211

 

POSLOVODNI ODBOR
Kontaktna oseba: Janko Omerzu, tel 07-6202-211

 

ŠTUDENTSKI SVET
Kontaktna oseba: Srećko Kuzeljević, prodekan za študentska vprašanja, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

 

DEKAN 
Ime in priimek: red. prof. dr. Sebastijan Seme,
Tel07-6202-210
E-pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

TAJNIK

Ime in priimek: Janko Omerzu
Tel: 07-6202-211
E-poštaTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

 

NOTRANJI PREDPISI UNIVERZE V MARIBORU 
Podani so v Katalogu za dostop do informacij javnega značaja Univerze v Mariboru točka 2. d

 

DRŽAVNI PREDPISI 
Podani so v Katalogu za dostop do informacij javnega značaja Univerze v Mariboru točka 2. d

 

PREDPISI EU 
Podani so na: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


Poslanstvo in vizija 
Strategija

 

Programi dela in letna poročila:

 

LetniProgramDelaFEUM2023.pdf

LetnoPorociloFEUM-2022.pdf

LetniProgramDelaFEUM2022.pdf 

LetnoPorociloFEUM2021.pdf

ProgramDelaFEUM-2021.pdf

LetnoPorociloFEUM-2020

ProgramDelaFEUM2020.pdf

LetnoPorociloFEUM2019.pdf
ProgramDelaFE-2019.pdf

 

 

Kakovost

 

2.f Seznam vrst upravnih postopkov

Izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.
Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.
Postopek priznavanja izpitov.
Prošnje študentov, ki se obravnavajo v skladu s Statutom UM na KŠZ in KZRZ.

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi javni zavod upravlja 
Evidenca o zaposlenih delavcih.
Evidenca o stroških dela.
Evidenca o izrabi delovnega časa.
Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov.
Katalog osebnega kartona.
Katalog zapisnika o izpitu.
Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju.

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 
Informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh (http://www.fe.um.si) ob vsakem času.
Informacije so ob predhodni najavi fizično dostopne v prostorih fakultete vsak delavnik med 10.00 in 12.00 uro.
Informacija javnega značaja, ki izvira iz delovnega področja organa obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, zadeve, evidence, registra ali dokumentarnega gradiva. Splošne informacije javnega značaja organa so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu ipd. Informacijo javnega značaja lahko zahteva prosilec ustno ali pisno na Univerzi v Mariboru, pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo. Zahtevo in postopek obravnave zahteve opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Zahteva prosilca bo zavrnjena v kolikor bi razkritje podatkov pomenilo kršitev davčne ali druge tajnosti ali razkritje varstva osebnih podatkov.
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US, 19/15 - odl. US, 102/15, 32/16, 7/18, 141/22).
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16, 146/22).

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

5. Ažurnost tega dokumenta 


Za ažurnost tega dokumenta je odgovoren tajnik članice, Janko Omerzu.

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike