Orodje za dostopnost

Kdo lahko odda prošnjo za Komisijo za študijske zadeve?

 

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na prošnjo študenta izjemoma odobri vpis v višji letnik.


Za presojo prošenj ter upravičenih razlogov študentov v primerih:  
•    izjemne odobritve vpisa študenta v višji letnik z manjkajočimi obveznostmi, skladno s 85. členom Statuta UM, ob pogojih, da obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov in je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, ter ima izpolnjene obveznosti, za katere članica določi, da brez njih izjemno napredovanje ni mogoče in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil;
•    ponavljanja letnika študenta z opravljeno manj kot polovico obveznosti, skladno s 121. členom Statuta UM in ki ima izpolnjenih najmanj 15 ECTS
so bila na Univerzi v Mariboru 26. 9. 2017 sprejeta Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM (v nadaljevanju Navodila za presojo prošenj).

Prošnjo je potrebno:
•    oddati na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani FE UM, in ji
•    priložiti dokumentacijo, kot jo določajo Navodila za presojo prošenj za posamezni primer.

Prošnja mora biti pravočasna, razumljiva in obsegati mora vse, da se lahko obravnava.

Še posebej bodite pozorni na člene v Navodilih za presojo prošenj, ki navajajo izjemne okoliščine, v katerih ste opravičeni oddati prošnjo in na navedbe dokazil, ki se upoštevajo kot ustrezna za posamezen upravičen razlog.

a)    PROŠNJA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (85. in 121. člen Statuta UM) / PROŠNJA ZA PODALJŠANJE STATUSA  (214. člen Statuta UM)
Študentu, ki odda prošnjo za vpis v višji letnik in izpolnjuje tudi pogoje za ponavljanje letnika, svetujemo, da odda tudi podredno prošnjo (glej tč. 8 na obrazcu prošnja za vpis v višji letnik, ponavljanje letnika); »Podredno vlagam prošnjo za ponovni vpis, v kolikor prošnja za izjemni vpis ne bo odobrena«), v kolikor mu vpis v višji letnik ne bi bil odobren. V nasprotnem primeru lahko študent ostane brez statusa. (Prošnja za KŠZ – za  vpis v višji letnik, za ponavljanje).

Opozorilo za študente, ki bodo oddali prošnjo za vpis v 3. letnik
Študent, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v 3. letnik, lahko Komisija za študijske zadeve FE UM na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik, pri tem pa mora imeti opravljene vse izpite 1. letnika.

Študentom, ki imajo druge upravičene razloge (glej Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov) se lahko status študenta podaljša, in sicer za eno leto med študijem ali ob zaključku študija. (Prošnja za KŠZ – za  vpis v višji letnik, za ponavljanje).

b)    PROŠNJA ZA PONAVLJANJE LETNIKA (120. in 121. člen Statuta UM)
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik (v kolikor še ni zamenjal študijskega programa zaradi neizpolnjevanja obveznosti):

-    prošnjo za ponavljanje letnika odda študent, ki izpolnjuje pogoje za ponavljanje letnika (ima zbranih najmanj 30 ECTS vpisanega letnika). (Prošnja za KŠZ – za ponavljanje letnika (študent ima zbranih najmanj 30 ECTS));

-    prošnjo za ponavljanje letnika odda študent, ki pogojev za ponavljanje letnika ne izpolnjuje, je pa opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi (Prošnja za KŠZ – za  vpis v višji letnik, za ponavljanje).

Ponavljanje letnika se ne šteje kot redno napredovanje, kar pomeni, da se v primeru sprememb študijskega programa študentu lahko določijo dodatne/nove študijske obveznosti, ki v posameznem študijskem letu veljajo za prvič vpisane študente, s katerimi bodo ponavljavci nadaljevali študij. V študijskem letu 2018/2019 so v veljavo stopili prenovljenih študijski programi 1. in 2. stopnje. S priznanimi in dodatnimi/novimi študijskimi obveznostmi boste seznanjeni po vpisu, v vašem e-indeksu (AIPS račun).

c)    PROŠNJA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (nadaljevanje študija) po merilih za prehode (+ menjava študijskega programa)
Možni prehodi med študijskimi programi so določeni s posameznim študijskim programom.  Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se študentu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč obseg in zahtevnost znanja, ki se zahtevajo po študijskem programu. Kandidat odda Prošnjo za vpis v višji letnik (nadaljevanje študija) po merilih za prehode in ji priloži potrdilo o do tedaj opravljenih obveznostih in učne načrte opravljenih obveznosti. (Prošnja za KŠZ – drugo).

d)    PROŠNJA ZA SPREMEMBO NAČINA ŠTUDIJA (218. člen Statuta UM)
Študent izrednega študija se lahko prepiše oz. vpiše v redni študij, če izpolnjuje predpisane pogoje za redni študij in če ima članica univerze materialne pogoje. (Prošnja za KŠZ – drugo).

e)    PROŠNJA ZA PRIDOBITEV POSEBNEGA STATUSA (212. člen Statuta UM)
Pridobitev posebnega statusa in prilagajanje študijskega procesa študentom s posebnim statusom se podrobneje ureja s splošnimi akti Univerze v Mariboru. O vrsti in načinu prilagoditev posameznemu študentu s posebnim statusom  odloča pristojna komisija FE UM na prošnjo študenta (Prošnja za KŠZ – za  pridobitev posebnega statusa; Prošnja za KŠZ – za pridobitev posebnega statusa_kateg.posebne potrebe).Rok za oddajo prošenj za Komisijo za študijske zadeve FE UM

 

a) Prošnje za Komisijo za študijske zadeve z utemeljenimi razlogi (v skladu z Navodili za presojo prošenj študentov in upravičenih razlogov ter z Interventnimi navodili za presojo prošnje študentov v za 23-24) in skupaj z dokazili, ter potrdilom o plačilu stroškov za izdajo sklepa v višini 18,10 € (skladno s tarifnim delom cenika UM za št. leto 2021/2022 se prispevek obračunava po taksah, ki jih določa ZUT (Ur.l.RS št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je potrebno ddati v referat za študentske zadeve. Obrazec je na voljo v referatu za študentske zadeve ali spletni strani FE.

Zadnji dan za oddajo popolnih prošenj (z utemeljenimi razlogi in dokazili) je 16. 9. posameznega študijskega leta.

 

b) Prošnjo za Komisijo za študijske zadeve za VPIS V VIŠJI LETNIK (nadaljevanje študija) po merilih za prehode  (+menjava študijskega programa) skupaj z dokazili (potrdilo o dotedaj opravljenih obveznostih in učni načrti opravljenih obveznosti) ter potrdilom o plačilu stroškov za izdajo sklepa v višini 18,10 € (skladno s tarofnim delom cenika UM za študijsko leto 2021/2022 se prispevek obračuna po taksah, ki jih določa ZUT, Ur.l.RS št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je potrebno oddati v referat za študentske zadeve, najkasneje skupaj s prijavo za vpis (glej Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe oz. Razpis za vpis v podiplomske študijske programe).

 

 

Prošnja je popolna, če:
•    so izpolnjene vse rubrike;
•    so prošnji priložena dokazila o upravičenih razlogih (v skladu z Navodili za presojo prošenj);
•    so prošnji priložena potrdila o do tedaj opravljenih obveznostih in učni načrti opravljenih obveznosti (velja za prošnjo ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (nadaljevanje študija) po merilih za prehode  (+ menjava študijskega programa);
•    je prošnji priloženo potrdilo o plačilu stroškov izdaje sklepa/odločbe v višini 18,10€ (v skladu z Navodili o prispevkih o vrednotenju stroškov na UM št. 012/N2/2023/412-SF).

 


Opozorilo:
Če k zapisanim razlogom na prošnji ne bo priloženih dokazil, ti razlogi ne bodo upoštevani pri obravnavi. Obravnavale se bodo samo popolne prošnje, ki bodo v Referat za študentske zadeve FE UM prispele pravočasno. Prošnje, ki bodo prispele po tem roku, se bodo obravnavale kot prošnje oddane po roku in se bodo s sklepom zavrgle.

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike