Orodje za dostopnost

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med javno veljavnimi visokošolskimi študijskimi programi iste stopnje ter višješolskimi študijskimi programi v visokošolske študijske programe prve stopnje.

 

Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpisujejo:

  1. v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Energetika, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja energetike in sorodnih področij: strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi, v kolikor izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje kadar gre za vpis visokošolskega diplomanta iste stopnje z zgoraj naštetih področij,
  2. v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta energetike in sorodnih področij: strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi, v kolikor izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program.

 

Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:

  • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja in Energetika,
  • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
  • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

 

O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FE na podlagi vloge kandidata. Kandidat mora, v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati:

  • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru,
  • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk,
  • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje,
  • potrdilo o plačilu postopka.

 

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se študentu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč obseg in zahtevnost znanja, ki se zahtevajo po študijskem programu. Vpis v višji letnik po merilih za prehode se odobri kandidatu, ki izpolnjuje pogoje za vpis v 1. letnik v študijski program in ki mu je v postopku priznavanja priznanih toliko obveznosti, da izpolnjuje pogoje za nadaljevanje študija v ustreznem letniku navedenega študijskega programa. Določijo se mu manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati v novem programu.

 

Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, se kandidate izbere glede na povprečno oceno izpitov na dosedanjem študijskem programu.

 

 

 

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike