Orodje za dostopnost

Predmetnik 

Magistrski študijski program Energetika

 

Vodja študijskega programa

red. prof. dr. Jurij Avsec

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

Splošno o programu

Študijski program 2. stopnje Energetika je nadgradnja študijskega programa 1. stopnje (UN) Energetika. Študenti bodo poglobili znanje na širšem strokovnem področju, usposobili se bodo za: iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.

 


Trajanje študija

Magistrski študijski program Energetika traja dve leti (4 semestre).
Študent študij zaključi, ko zbere 120 ECTS.

 


Strokovni naslov
magister inženir energetike
magistrica inženirka energetike,
okrajšano za oba: Ime Priimek, mag. inž. energ.

 


Šolnina

Redni študij je brezplačen za državljane Republike Slovenije in državljane držav članice EU.

Šolnine za redni študij prav tako ne plačajo:

  • državljani Švice, Liechtensteina, Islandije, Norveške,
  • tuji državljani s stalnim bivališčem v RS, ki so samo oziroma starši/skrbniki rezidenti RS za davčne namene in osebe s priznano mednarodno zaščito ter prosilci za mednarodno zaščito,
  • Slovenci brez slovenskega državljanstva, štipendisti Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS,
  • državljani držav, s katerimi ima RS sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju na področju izobraževanja oziroma vzajemnosti (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija, Srbija).

 

Šolnina se zaračuna:

- državljanom držav, ki niso članice EU (razen držav, naštetih v prejšnjem odstavku) in

- za izredni študij.

 

Šolnina v posameznem študijskem letu je določena z veljavnim Cenikom UM za posamezno študijsko leto.

 


VPIS 2023/2024

Informacije o prijavnih rokih in navodilih za prijavo in oddajo dokazil ter prijavno-sprejemnem postopku so objavljene tukaj.
V nadaljevanju pa vam posredujemo nekaj dodatnih navodil za oddajo prijave za vpis v 1. oz. za vpis po merilih za prehode (isti ali višji letnik):


a) dodatna navodila za vpis v 1. letnik
S prijavo za vpis morate oddati ustrezna dokazila o končanem dosedanjem visokošolskem izobraževanju; to so:

- ali diploma / potrdilo o zaključku študijskega programa 1. stopnje oz. diploma / potrdilo o zaključku visokošolskega strokovnega študijskega programa (sprejetega pred 11. 6. 2004) ali diploma / potrdilo o zaključku univerzitetnega študijskega programa (sprejetega pred 11. 6. 2004) ali diploma / potrdilo o zaključku visokošolskega strokovnega študijskega programa (sprejetega pred 11. 6. 2004) + diploma / potrdilo z zaključku študijskega programa za pridobitev specializacije (sprejetega pred 11. 6. 2004);

- in potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) in podatkom o povprečni oceni predhodnega študija.


Pomembno:
Kandidati, ki so zaključili študijski program 1. stopnje oz. visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 + specialistični študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 z neustreznih strokovnih področij, morajo še pred vpisom v študijski program opraviti študijske obveznost v obsegu 17 ECTS in sicer naslednjih učnih enot:

 


Za literaturo in nadaljnja navodila za opravljanje diferencialnega izpita kontaktirajte nosilca/izvajalca:
- Vodenje sistemov, red. prof. dr. Peter Virtič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;
- Hidravlični energetski sistemi I, red. prof. dr. Andrej Predin, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;
- Energetika in varovanje okolja, doc. dr. Ivan Žagar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ko boste e-pošto naslavljali na nosilca, kopijo e-pošte vedno pošljite še v referat za študentske zadeve FE UM na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in na prodekana za izobraževalno dejavnost: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 


b) dodatna navodila za vpis po merilih za prehode
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Energetika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe 2. stopnje z naslednjih področij: 0311-Ekonomija; 0413-Poslovanje in upravljanje, menedžment; 05-Naravoslovje, matematika in statistika; 06-Informacijske in komunikacijske tehnologije; 07-Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 0810-Kmetijstvo; 1022-Varnost in zdravje pri delu; 1041-Transport, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v študijskega programa 2. stopnje Energetika. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu

 

O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FE na podlagi vloge kandidata. Najkasneje s prijavo za vpis (lahko pa tudi že prej) morate oddati vlogo in ustrezna dokazila o dosedanjem visokošolskem izobraževanju; to je:

  • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk,
  • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje,
  • potrdilo o plačilu postopka.
Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike