Orodje za dostopnost

Predmetnik

 

Predmetnik in vsebine učnih enot doktorskega študijski program Energetika 2024/2025

 

 

Vodja študijskega programa

red. prof. dr. Sebastijan Seme

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

Splošno o programu

Cilj doktorskega študijskega programa je izobraziti vrhunske strokovnjake na področju energetike s širokim naravoslovnim znanjem, ki daje perspektivo razumevanje dogajanj in trendov v svetu, poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev na področju energetike. Usposobljeni strokovnjaki bodo poleg razvijanja novih znanj usposobljeni tudi za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja ter razvijanje kritične refleksije.

 

 

Trajanje študija
Doktorski študijski program 3. stopnje Energetika traja tri leta.
Študent študij zaključi, ko zbere 180 ECTS.

 

 

Strokovni naslov
doktor znanosti
doktorica znanosti
okrajšano za oba: dr., Ime Priimek

 

 

Šolnina
Šolnina v posameznem študijskem letu je določena z veljavnim Cenikom UM za posamezno študijsko leto.

Študenti Univerze v Mariboru imajo možnost pridobitve sofinanciranja v okviru javnega razpisa za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru.

 

 

VPIS 2024/2025

Informacije o prijavnih rokih in navodilih za prijavo in oddajo dokazil ter prijavno-sprejemnem postopku so objavljene tukaj.
V nadaljevanju pa vam posredujemo nekaj dodatnih navodil za oddajo prijave za vpis v 1. letnik oz. za vpis po merilih za prehode (isti ali višji letnik):


a) dodatna navodila za vpis v 1. letnik
S prijavo za vpis morate oddati ustrezna dokazila o končanem dosedanjem visokošolskem izobraževanju; to so:

  • ali diploma / potrdilo o zaključku študijskega programa 2. stopnje ali diploma / potrdilo o zaključku univerzitetnega študijskega programa (sprejetega pred 11. 6. 2004) ali diploma / potrdilo o zaključku visokošolskega strokovnega študijskega programa (sprejetega pred 11. 6. 2004) + diploma / potrdilo o zaključku študijskega programa za pridobitev specializacije;
  • in potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) in podatkom o povprečni oceni predhodnega študija.

     
    b) dodatna navodila za vpis po merilih za prehode

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi možni med javno veljavnimi visokošolskimi študijskimi programi iste stopnje.

Po Merilih za prehode med študijskimi programi se lahko v študijski program 3. stopnje Energetike vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje in študenti študijski programov za pridobitev doktorata znanosti (sprejetih pred 11. 6. 2004) s področja energetike in sorodnih študijskih področij strojništvo, gradbeništvo, elektrotehnika, računalništvo, matematika, fizika, kemijska tehnologija, mehatronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi.

 

O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za znansvteno raziskovalne zadeve FE na podlagi vloge kandidata. Najkasneje s prijavo za vpis (lahko pa tudi prej) morate oddati vlogo in ustrezna dokazila o dosedanjem visokošolskem izobraževanju; to je:

  • ali diploma / potrdilo o zaključku študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti (sprejetega pred 11. 6. 2004) in potrdilo o opravljenih obveznostih (izpitih) in podatkom o povprečni oceni predhodnega študija;
  • ali diploma / potrdilo z zaključku univerzitetnega študijskega pogrmama (sprejetega pred 11. 6. 2004) + diploma / potrdilo o zaključku študijskega programa za pridobitev specializacije in potrdilo o opravljenih obveznostih (izpitih) in podatkom o povprečni oceni študija predhodnega;
  • ali potrdilo o opravljenih obveznostih predhodnega študija ter s strani visokošolskega zavoda predhodnega študija potrjene učne načrte opravljenih obveznosti (predmetov) predhodnega študija
  • in potrdilo o plačilu postopka.

 

 

Potek študija na študijskem programu 3. stopnje

(26. redna Seja Senata FE UM, 15. 5. 2019)

Poudarek doktorskega študijskega programa je predvsem na individualnem raziskovalnem delu pod vodstvom in s sodelovanjem mentorja. Potek/idejna zasnova (okvirni program) doktorskega študijskega programa 3. stopnje je določen na podlagi akreditiranega študijskega programa, Statuta Univerze v Mariboru in Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru (v nadaljevanju Pravilnik). Prva dva letnika sta študijska, kjer študenti poslušajo obvezne in izbirne učne enote, ki jih zaključijo z ustreznim preverjanjem znanja.

 

Obvezne učne enote študentom doktorskih študijskih programov posredujejo temeljna in splošna znanja za uporabo znanstvenih metodologij in najzahtevnejših analitskih pristopov. Izbirne učne enote programa omogočajo študentom, da si pridobijo dodatna znanja s posameznega področja. 

 

Kandidat za doktorskega študenta ima pred vpisom praviloma izbranega delovnega mentorja, definirano ožje področje, v okviru katerega namerava raziskovati, in izdelan okvirni program doktorskega študija (priloga 1 – Okvirni program doktorskega študija na ŠP 3. stopnje Energetika). V okvirnem programu mora študent v soglasju s predvidenim delovnim mentorjem določiti tudi morebitnega delovnega somentorja, in izbirne učne enote. Ob soglasju Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru (v nadaljevanju KZRZ FE UM) je vloga potrjena.

 

Ob soglasju predvidenega delovnega mentorja in potrditvi organov Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru se nabor izbirnih učnih enot lahko izoblikuje tudi iz nabora predmetov podiplomskih študijev drugih fakultet.

 

Če kandidat za doktorskega študenta ob vpisu nima izbranega delovnega mentorja, se ga na to pisno opozori. Če doktorski študent vztraja pri vpisu, mu ob vpisu na študijski program KZRZ FE UM ali vodja doktorskega študijskega programa izmed nosilcev učnih enot določi delovnega mentorja (ob soglasju tega delovnega mentorja). 

 

Preberite več Potek študija na ŠP 3. stopnje Energetika (DR)

Povezava do obrazca -> Okvirni program doktorskega študija  -> DOKTORSKI ŠTUDIJ

 

 

Spremljanje napredka doktorskega študenta pri študiju

(Pravilnik o doktorskem študiju na UM, 16. člen)

Doktorski študent in mentor vsako leto najkasneje do 15. septembra pisno poročata vodji doktorskega študijskega programa o opravljanju študijskih obveznosti in znanstvenoraziskovalnem delu ter njegovem napredku na obrazcu Letno poročilo doktorskega študenta in (potencialnega) mentorja študentu o napredku na doktorskem študiju -> DOKTORSKI ŠTUDIJ.

 

Vodja doktorskega študijskega programa najkasneje do 25. septembra preveri letna poročila o sprotnem spremljanju napredka doktorskih študentov. Če na podlagi poročil ali kako drugače zazna težave na strani doktorskega študenta ali mentorja, ki jih sam ne more rešiti, posreduje problematiko v obravnavo in reševanje pristojni komisiji članice.

 

Če je letno poročilo mentorja o napredku doktorskega študenta pri opravljanju obveznosti negativno, mora mentor z njim predhodno seznaniti doktorskega študenta, ki ima pravico napisati ločeno poročilo. Vodja doktorskega študijskega programa poročilo mentorja in poročilo doktorskega študenta posreduje pristojni komisiji članice v nadaljnji postopek, razen ko je doktorski študent skupaj s svojim poročilom o napredku podal pisno izjavo, da na lastno željo začasno prekinja doktorski študij. Če pristojna komisija članice potrdi negativno poročilo mentorja, je lahko to skupaj z manjkajočimi ECTS razlog, da doktorski študent ne napreduje v višji letnik.

 

 

Doktorska disertacija

Navodila za prijavo teme in pripravo doktorske disertacije so objavljena tukaj.

 


Objave

 - 18. 4. 2024 dogodek - Prenosljive spretnosti za doktorske študente - prijava tukaj

- Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru -študijsko leto 2023/24. Rok za oddajo prijav je 22. 9. 2023.

- Razpis za sofinanciranje vključevanja somentorjev iz tujine za leto 2023.

- Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru - študijsko leto 2022/2023.

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike