ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

 

 

INFORMATIVNI DAN

 

Kdaj?
Petek, 9. februar 2018 ob 10h in 15h.
Sobota, 10. februar 2018 ob 10h.

 

Kje?
Krško, Vrbina 18, Inštitut za energetiko
Velenje, Koroška cesta 62a, MIC.

 

 

VPIS V 1. LETNIK

 

Prijavni roki

1. prijavni rok: 6. februar do 30. marec 2018
2. prijavni rok: 22. do 29. avgust 2018

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:  26. in 27. september 2018  do 12. ure

 

 

Kdo lahko odda prijavo v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest?

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:
- kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
- kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
- kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

 

 

Način prijave

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ oz. tako, da v vrstico brskalnika vpišete "eVŠ Prijava za vpis". Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo.

 

Če se prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka (rok za zapolnitev še prostih mest traja do 27. 9. 2018 do 12. ure). Po pošti mora priporočeno poslati na naslov fakultete tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko skupnih določb razpisa za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). Vse priloge* mora visokošolski zavod (fakulteta) prejeti najkasneje do 27. septembra 2018 do 18. ure.

 

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do roka določenega z razpisom (rok za zapolnitev še prostih mest traja do 27. 9. 2018 do 12. ure), na naslov fakultete - naslov se izpiše v levem zgornjem kotu na natisnjenem obrazcu prijave. Vse priloge* mora visokošolski zavod (fakulteta) prejeti najkasneje do 27. septembra 2018 do 18. ure.

 

Kot pravočasna se upošteva:
- pod1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka (rok za zapolnitev še prostih mest traja do 27. septembra do 12. ure). Vse priloge* mora visokošolski zavod (fakulteta) prejeti najkasneje do 27. septembra do 18. ure;
- pod 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti fakulteti do roka, določenega z razpisom (rok za zapolnitev še prostih mest traja do 27. septembra do 12. ure). Vse priloge* mora visokošolski zavod (fakulteta) prejeti najkasneje do 27. septembra do 18. ure. 

 

 

*Obvezne priloge:

- fotokopija spričevala 3. in 4. letnika;

- overjena fotokopija dokazila o zaključku srednje šole (spričevalo + obvestilo pri uspehu pri maturi/splošni maturi).

 

 

OPOZORILO:

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 27. septembra 2018 do 18. ure, ne glede na način dostave, prispele pristojenemu visokošolskemu zavodu (fakulteti). Nepravočasne prispele in nepopolne prijave bodo zavržene.

 

 

 

Vpis sprejetih kandidatov po drugem prijavnem roku

Vpis v 1. letnik sprejetih v prvem prijavnem roku bo potekal v času od 25. 7. do 30. 9. 2018. Glede na rezultate poklicne/splošne mature boste kandidati obvestilo (sklep o rezultati izbirnega postopka) prejeli na dom najkasneje do 24. 9. 2018 s strani Visokošolske prijavno - informacijske službe. V nekaj dneh po prejetju obvesila - sklepa o rezultati izbirnega postopka vam bomo na dom poslali tudi vabilo za vpis v 1. letnik, skupaj z vsemi prilogami in navodili.

 

V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa in vaše vpisno mesto se bo kot prosto vpisno mesto preneslo v Rok za zapolnitev še prostih mest. Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

VPIS (NADALJEVANJE) ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE (2./3. letnik)

 

Prijavni rok: 1. do 17. september 2018

Študenti, ki se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, morajo prijavo obvezno oddati do 30. 3. 2018.

 

Način prijave

Kandidat za vpis v višji letnik odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Kandidat lahko odda več prijav, v prijavi pa lahko napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja:

 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 30. marca oziroma 17. septembra 2018. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu priloge ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 30. marca oziroma 17. septembra 2018, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu največ 5 dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

 

Kot pravočasna se upošteva:

- pod1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 30. marca oziorma 17. septembra 2018 in

- pod 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do 4. aprila oziroma 22. septembra 2018.

 

Obvezne priloge

K prijavi je potrebno v obeh primerih priložiti in visokošolskemu zavodu na naslov poslati dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v želen študijski program:

- overjeno fotokopijo potrdila o zaključku dosedanjega študija in
- fotokopijo dokazila, da izpolnjujete splošne pogoje za vpis (spričevalo o splošni maturi/spričevalo o poklicni maturi oz. spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi, v kolikor ste štiriletni srednješolski program zaključili pred 1. 6. 1995).

 

Vpis sprejetih kandidatov po merilih za prehode

Vpis sprejetih kandidatov po merilih za prehode bo potekal predvidoma od 27. julija do 17. avgusta 2018, oz. od 25. do 30. septembra 2018.


Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo. V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa.

 

 

Več o e-prijavi in navodilih za prijavo

Visokošolska prijavno informacijska služba UM
spletna stran MIZŠ

 

 

RAZPIS ZA VPIS

1. februarja 2018 je izšel Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 201/2019:

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike