Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Energetika

Splošno o programu
V okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Energetika je temeljni cilj izobraziti kadre za strokovna dela zlasti v gospodarstvu, hkrati tudi v negospodarstvu in drżavni upravi (agencije, resorna ministrstva). Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Energetika bodo torej usposobljeni za operativne posege in delo v gospodarskih drużbah in drugih organizacijah, pri čemer bodo morali znati delo ne samo operativno izvesti, pač pa tudi pripraviti in organizirati. Njihovo delovanje  bo prvenstveno usmerjeno v reševanje vzdrżevalno-oskrbovalnih  problemov v organizacijah, kjer bodo zaposleni.
 
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa). V šestem semestru imajo študenti cel semester obvezno praktično usposabljanje.
Študent študij zaključi, ko zbere 180 ECTS.
 
Strokovni naslov
diplomirani inženir energetike (VS)
diplomirana inženirka energetike (VS)
okrajšano za oba: Ime Priimek, dipl. inž. energ. (VS)
 
Šolnina
Šolnina v posameznem študijskem letu je določena z veljavnim cenikom UM za posamezno študijsko leto.