Študenti v projektih

Po kreatvini poti do znanja 2016/2017

V okviru Javnega razpisa projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2016/2017 je skupina študentov pod vodstvom mentorjev proučevala različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. Prav tako se je v okviru posameznega projekta izvajala medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških in delovnih mentorjev. Kot koordinator je Fakulteta za energetiko izvedla naslednje projekte:

- Uvajanje novih trendov energetske učinkovitosti v pogone
- Merilni sistem z brezžičnimi temperaturnimi senzorji
- Optimalno vodenje fotonapetostnih sledilnih sistemov
- Ekonomska in tehnična upravičenost ukrepov energetske sanacije

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, v okviru prednostne osi: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: »10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: »3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«, v okviru potrjene operacije: »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017«.

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015

logo-um-fe-40logo-pkp um

          

 

 

V okviru razpisa Po kreativni poti do praktičnega znanja smo v letu 2015 v inovacijske in razvojne projekte vključili 25 študentov Fakultete za energetiko in jim s tem omogočili lažji prehod od izobraževanja do zaposlitve. Namen Javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj komptetnc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere so študenti v okviru projektnih aktivnosti, ki so potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje in druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Kot koordinator je Fakulteta za energetiko izvedla naslednje projekte:

Termoelektrični sončni modul za soproizvodnjo električne in toplotne energije

Avtonomni mobilni solarni sistem za proizvodnjo električne energije

Priprava projekta postavitve parka bionskih energetskih tehnologij

Možnost izkoristka vode iz drenažnih kanalov za energetsko izrabo

 

"Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete "Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti" ter prednostne usmeritve 1.3. "Štipendijske sheme", v okviru potrjene operacije "Po kreativni poti do praktičnega znanja"

 Logo-pkp-zmanjšan