Študentski svet

logo-ss-fe-01

 

KAJ JE ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ENERGETIKO?

Študentski svet Fakultete za energetiko (ŠS FE UM) obravnava in sklepa o vprašanjih s študijskega področja, ki so pomembna za študente. Po Zakonu o visokem šolstvu in Statutu Univerze v Mariboru je Študentski svet edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete. Rešuje problematiko, povezano s študenti, in se bori za dobrobit študentov.

Študentski svet fakultete sestavljajo predsedniki vsakega letnika in po en član vsakega letnika oziroma sveta absolventov in sveta podiplomskih študentov, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov. Prodekan za študentska vprašanja je član Študentskega sveta po svojem položaju. Mandatna doba članov ŠS FE UM traja eno leto. Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru: 

  • obravnava in daje Senatu Fakultete za energetiko in Študentskemu svetu Univerze v Mariboru mnenje o zadevah iz njegove pristojnosti, 
  • obravnava in daje mnenje o splošnih aktih, študijskih programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, 
  • voli člana in nadomestnega člana v Študentski svet Univerze v Mariboru, 
  • daje mnenje o kandidatih za dekana, voli dekana fakultete, 
  • lahko dekanu fakultete poda mnenje o kandidatu za prodekana za študentska vprašanja, 
  • sprejema program interesnih dejavnosti študentov Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru in skrbi za njegovo izvrševanje, 
  • v skladu s splošnim aktom, ki ga sprejme Upravni odbor Univerze v Mariboru, razpolaga s sredstvi za interesno dejavnost študentov, 
  • opravlja druge naloge. 

Fakulteta za energetiko se nahaja na dveh krajih, in sicer v Krškem in Velenju. Želimo si, da bi sodelovanje med obema deloma fakultete še okrepili. 

Študentski svet Fakultete za energetiko deluje že 5 let in za nami je polno uspešnih projektov, ki študentom krajšajo čas in jih združujejo. V bodoče si želimo še več projektov in študentov s katerimi bi delili proste in zabavne trenutke.

 

Sklep o razpisu delnih ponovnih volitev v Študentski svet Pedagoške fakultete UM, Študenstski svet Fakultete za strojništvo, Študentski svet Fakultete za logistiko, Fakultete za energetiko in Fakultete za turzem