JET on-line

Na tej spletni strani si lahko ogledate vse dosedanje izdaje revije JET. 
V primeru, da bi želeli ogledati posamezni izvod revije v fizični obliki, lahko le-tega naročite, podrobnosti o načinu naročila so na voljo v rubriki naročnine.

Volume 10

 

Issue 2
June 2017
Cover10-2

The use of Hook-Jeeves method for the calculation of complex nonlinear equivalent magnetic circuits
Uporaba metode Hook – jeeves za izračun kompleksnih nelinearnih enakovrednih magnetnih vezij
Mykhaylo Zagirnyak, Oksana Usatiuk, Volodymyr Usatyuk

Analytical estimation of switched reluctance motor flux linkage profile by using evolutionary algorithm and numerical simulations 
Analitična ocena magnetnih sklepov preklopno reluktančnega motorja z uporabo evolucijskega algoritma in numeričnih simulacij
Marinko Barukčić, Željko Hederić, Tin Benšić 

Efficient applications and architecture of modern digital signal processors
Učinkovite aplikacije in arhitekture modernih digitalnih signalnih procesorjev
Ivana Hartmann Tolić, Snježana Rimac-Drlje, Željko Hocenski 

Dimensional accuracy of prototypes made with FDM technology
Dimenzijska natančnost prototipov proizvedenih s FDM tehnologijo
Davor Tomić, Ana Fudurić, Tihomir Mihalić, Nikola Šimunić

Determining the current capacity of transmission lines based on ambient conditions
Določanje trenutne zmogljivosti daljnovodov na osnovi zunanjih pogojev
Ivan Michal Špes, Ľubomír Beňa, Michal Kosterec, Michal Márton 

 

Issue 1
March 2017
Cover 10-1

Numerical analysis of an Ahmed body with different software packages
Numerična analiza Ahmedovega telesa z različnima programskima paketoma
Simon Muhič, Matej Štefanič

Critical analysis of formulae for the calculation of the electrical parameters of humid material
Kritična analiza formule za izračun električnih parametrov vlažnosti materiala
Borys Nevzlin, Valentyna Zagirnyak, Vitaliy Dziuban

Optimisation of maintenance of Gensets Using Expert Systems for Fault Diagnosis
Optimizacija vzdrževanja generatorskih enot z uporabo ekspertnega sistema za diagnosticiranje
napak
Željko Hederić, Dejan Barešić, Venco Ćorluka 

Influence of Shading on I-V Characteristics of Thin film PV Modules
Vpliv senčenja na I-U karakteristiko tankoplastnih fotonapetostnih modulov
Matej Žnidarec, Danijel Topić, Josip Bušić

Grounding system testing using a low voltage U-I method - some practical issues
Testiranje ozemljitve z uporabo nizkonapetostne U-I metode – praktična vprašanja
Ivan Tolić, Vedran Angebrandt, Ivana Hartmann Tolić

Volume 9

Issue 4
December 2016
Cover Issue4 2016

Principles of water hammer interferometer
Osnove vodno udarnega interferometra
Anton Bergant 

Device for the manufacturing of ovens by resistance seam welding
Naprava za izdelovanje pečic z uporovnim kolutnim varjenjem
Zdravko Praunseis, Seudin Softić 

The application of fuzzy linear programming methods in energy planning
Uporaba metod mehkega linearnega programiranja v energetskem načrtovanju
Maja Repnik 

Cleaning of flue gases in thermal power plants
Čiščenje dimnih plinov v termoenergetskih postrojenjih
Martin Bricl 

Analysis of the opposite reactive power direction phenomenon on two parallel overhead transmission lines
Analiza pojava nasprotne jalove moči na dveh vzporednih nadzemnih vodih
Ivan Tolić, Robert Nađ, Ivana Hartmann Tolić 

Issue 3
October 2016
JET October 2016- naslovnica

Sustainable energy planning in Slovenian municipalities

Trajnostno energetsko načrtovanje v slovenskih občinah
Rebeka Kovačič Lukman 

Energy renovation of the Letuš Cultural Centre
Energetska prenova Kulturnega doma Letuš
Bogdan Trop, Franjo Pranjič, Damjan Konovšek, Zdravko Praunseis 

An overview of regulations regarding photovoltaic systems in Slovenia
Pregled fotovoltaičnih sistemov v Sloveniji na podlagi nacionalnih predpisov
Franc Rihl

Ultrasonic detection of defects in steel welds
Ultrazvočno odkrivanje napak v jeklenih zvarih
Marko Pešić, Irena Nikolić, Zdravko Praunseis 

Elemental analysis of welds with an X-ray fluorescence analyser
Elementarna analiza zvarnega spoja z rentgentsko fluoroscentnim analizatorjem
Marko Kišek, Zdravko Praunseis

Issue 2
Avgust 2016
Naslovnica JET AVGUST 2016

Smart grid design for efficient building management

Zasnova pametnega omrežje za učinkovito upravljanje zgradb
Ivan Godec, Robert Rozman

Underground coal gasification – possibilities in Slovenia
Podzemno uplinjanje premoga – možnosti v Sloveniji
Milan Medved, Damjan Konovšek

Differential equations, difference equations and fuzzy logic in control of dynamic systems
Diferencialne enačbe, diferenčne enačbe in mehka logika v upravljanju dinamičnih sistemov
Janez Usenik

Fracture properties of titanium bone implants corroded by simulated body fluid
Lomne lastnosti titanovih kostnih implantantov korodiranih s simulirano telesno tekočino
Simon Marčič, Anja Praunseis

Cable – aging manegment program implementation in nuclear power plants
Izvajanje nadzora staranja električnih kablov v jedrskih elektrarnah
Marko Pirc, Jurij Avsec

 

Issue 1
April 2016
Cover JET april 2016

Analysis of the Krško NPP Spent Fuel Storage Criticality Safety Under Hypothetical Degraded Conditions
Analiza zagotovitve varnostne meje pred kritičnostjo bazena za iztrošeno gorivo NEK pri hipotetičnih degradiranih pogojih
Marjan Kromar, Dušan Ćalić, Bojan Kurinčič 

Design of a train articulation system
Načrtovanje in izračun priklopnikov vagonov
Gordan Grgurić, Tihomir Mihalić, Andrej Predin 

Preparation of National programme for SF and RW management taking into account the possible future evolution of ERDO
Izzivi vključitve evolucije ERDO v pripravo Nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom
Tomaž Žagar, Leon Kegel

Response of the Krško Nuclear Power Plant containment to the loss of coolant accident in computer 
Odziv zadrževalnega hrama NEK na nesrečo s puščanjem primarnega hladila v računalniškem programu APROS 6
Jure Jazbinšek, Luka Štrubelj, Ivica Bašić

Simulation of commission in warehouse
Simulacija komisioniranja v skladišču
Gorazd Hren, Damjan Konovšek 

 

Volume 8

 

Issue 4
December 2015
JET Naslovnica december 2015

Determination of local brittle zones at the crack front in the HAZ of welded joint/
Določitev krhkih področij na fronti razpoke v TVP zvarnega spoja
Zdravko Praunseis, Marko Mlakar, Sonja Novak

The application of nanomechanics in energy technologies/
Uporaba nanomehanike v energetskih tehnologijah
Jurij Avsec, Urška Novosel

On the isochronicity of periodic solutions at a centre manifold/
O izohronosti periodičnih rešitev na centralni mnogoterosti
Brigita Ferčec, Matej Mencinger 

Design of the ventilation and air-conditioning system in an office building/
Načrtovanje sistema prezračevanja in klimatizacije v poslovni stavbi
Franc Rihl

Issue 3
November 2015
naslovnica JET november 2015

The exploitation of ultra-low-enthalpy geothermal energy in an ORC process in combination with RES and a heat pump/
Izkoriščanje zelo nizkoentalpijske geotermalne energije v ORC procesu v kombinaciji z OVE in s toplotno črpalko
Urška Novosel, Jurij Avsec, Ivana Tršelič, Sonja Novak 

Hydraulic transient control of refurbished Francis turbine hydropower schemes in Slovenia/
Blaženje prehodnih pojavov v slovenskih hidroelektrarnah z obnovljenimi Francisovimi turbinami
Jernej Mazij, Anton Bergant

Three-phaze fuzzy model of a dynamic production system/
Trifazni mehki model dinamičnega proizvodnega sistema
Janez Usenik, Meta Vidiček 

Wind energy in Slovenia and Austria/
Vetrna energija v Sloveniji in Avstriji
Iztok Brinovar 

 

Issue 2
Oktober 2015
JET 8-2

Determination of the conditions for the existence of higher-order differential electromagnetic invariants/Določitev pogojev za obstoj diferencialnih elektromagnetnih invariant višjega redaBoris Nevzlin, Valentina Zagirnyak, Veronika Zahorulko

The inverted distorted parabola-like shape of the bias dependent electric field at an electron-injecting metal/organic interface deduced using the current-voltage method/Obrnjena, deformirani paraboli podobna odvisnost električnega polja od pritisnjene napetosti na vmesni ploskvi kovina/organski polprevodnik izpeljana z uporabo metode tokovne karakteristikeMatjaž Koželj, Bruno Cvikl

Numerical and experimental investigation of transient cavitating pipe flow/Numerične in eksperimentalne raziskave prehodnega kavitacijskega toka v ceviAnton Bergant, Uroš Karadžić

Integer programming and Grobner bases/Celoštevilsko programiranje in Grobnerjeve bazeBrigita Ferčec, Matej Mencinger

Electric cars in Slovenia/Električni avtomobili v SlovenijiGregor Srpčič

 

Issue 1
September 2015
Naslovnica8-1

Cogeneration and trigeneration systems /Kogeneracijski in trigeneracijski sistemiSimon Marčič

An Review of the Exploitation of Steam in the Secondary Systems of NPP Krško /Pregled sistemov za odjem pare v sekundarnem krogu NEKUrška Novosel, Matjaž Žvar, Tomaž Ploj, Jurij Avsec

System control in conditions of fuzzy dynamic processes /Upravljanje sistema v pogojih mehkih dinamičnih procesovJanez Usenik

Numerical analysis of a heat exchanger: Ansys vs SolidWorks /Numerična analiza toplotnega prenosnika: Ansys in SolidWorksMarko Pezdevšek, Igor Spaseski, Igor Ščuri, Matej Fike, Gorazd Hren

Business models for Energy performance contracting /Poslovni modeli energetskega pogodbeništvaNiko Natek, Boštjan Krajnc

 

 

Volume 7 

Issue 4
November 2014
Cover7-4

Numerical analysis of an axial flow fan: Ansys vs SolidWorks/
Numerična analiza aksialnega ventilatorja: Ansys in SolidWorks
Igor Ščuri, Marko Pezdevšek, Igor Spaseski, Matej Fike, Gorazd Hren

Large hydro power plants in Slovenia/
Velike hidroelektrarne v Sloveniji
Ivana Tršelič

Stability assessment in a power system control centre/
Ocene stabilnosti v nadzornem centru vodenja elektroenergetskega sistema
Lajos Jozsa, Vedran Angebrandt, Ivan Tolić

A spatial evaluation of the impact of air pollution: a GIS-based approach/
Vrednotenje prostorskih vplivov onesnaženja zraka na podlagi GIS-ov
Natalija Špeh, Blaž Barborič, Nataša Kopušar

The optimization options of water supply systems in terms of energy consumption/
Možnosti optimizacije vodovodnih sistemov z vidika porabe energije
Ivan Žagar

 

Issue 3
August 2014
Cover7-3

Formula for calculation of magnetic field strength over the middle of the gap of a bipolar suspended iron separator /
Enačba za izračun jakosti magnetnega polja po sredini reže bipolarnih suspendiranih separatorjev železa
Mykhaylo Zagirnyak

Turbine sealing steam heat recovery with dynamic Stirling engines /
Izraba toplote tesnilne pare turbine z dinamičnimi Stirling motorji
Dušan Strušnik, Milan Marčič, Jurij Avsec

Low enthalpy systems in geothermal energy /
Nizko entalpijski sistemi v geotermalni energiji
Renato Strojko

Review of energy regulations on solar energy (PV) in Slovenia and Austria /
Pregled energetske regulative za sončno energijo (PV) v Sloveniji in Avstriji
Franjo Pranjić

Numerical analysis of lift and pressure coefficients of an airfoil: Ansys vs SolidWorks /
Numerična analiza koeficienta vzgona in tlaka profila krila: Ansys in SolidWorks
Igor Spaseski, Marko Pezdevšek, Igor Ščuri, Matej Fike, Gorazd Hren

 

Issue 2
May 2014

JET-7-2-Cover

Current-temperature analysis of the ampacity of overhead conductors depending on applied standards /
Analiza tokovno-temperaturne preobremenljivosti vodnikov daljnovodov glede na uporabljene standarde
Ivica Petrović, Hrvoje Glavaš, Željko Hederić

Small hydropower plants in Slovenia /
Male hidroelektrarne v Sloveniji
Primož Mavsar 

Global trends and the thermal energy capacities greater than 10 MW in Slovenia /Svetovni trendi in stanje termoenergetike nad 10 MW v Sloveniji
Dušan Strušnik

A case study of exergy analysis of waste heat recovery in refrigeration system /
Analiza eksergijskih tokov v hladilnem sistemu z izkoriščanjem odpadne toplote
Ivana Tršelič, Jurij Avsec

Renewable energy potential and opportunities for organic farming in the region of the Šalek valley /
Obnovljivi energetski potenciali in sonaravno kmetijstvo širšega območja Šaleške doline
Natalija Špeh, Nataša Kopušar 

Issue 1
February 2014

Naslovnica7-1

Analysis of the voltage sag propagation through the distribution network /
Analiza širjenja upadov napetosti v distribucijskem omrežju
Zvonimir Klaić, Krešimir Fekete, Goran Knežević

Potential of the Research Energy Centre to enhance energy specialisations in the Savinja-Šalek region /
Potencial Razvojnega centra Energija pri spodbuditvi energetske specializacije v Savinjsko-šaleški regiji
Marta Svetina Veder 

Development of the computer programs CORD and DMR in ZEL-EN PE GEN energija – a status review /
Razvoj računalniških programov CORD in DMR v ZEL-EN PE GEN energija – pregled statusa
Mladen Stanojević 

Overview of research studies on underground coal gasification in Slovenia /
Pregled raziskav v zvezi s podzemnim uplinjanjem premoga v Sloveniji
Gorazd Berčič 

Project Achieve – reducing energy consumption in fuel - poor households /
Projekt Achieve – zmanjševanje rabe energije v eneregetsko revnih gospodinjstvih
Lidija Živčič, Marie Moisan, Tomislav Tkalec

Volume 6 

Issue 4
November 2013
NaslovnicaMajhna

Optimization method for control of voltage level and active power losses based on optimal distributed generation placement using artificial neural networks and genetic algorithms /
Optimizacijska metoda za nadzor napetostnih nivojev in izgub z upoštevanjem optimalne implementacije razpršene proizvodnje s pomočjo nevronskih mrež in genetskih algoritmov
Marko Vukobratović, Predrag Marić, Željko Hederić

Numerical analysis of flow over a wind turbine airfoil /
Numerična analiza toka okoli lopatičnega profila vetrne turbine
Janez Bitenc, Brane Širok, Ignacijo Biluš

A sulphur hexafluoroide gas leakage detection system using wireless sensor networks /
Sistem odkrivanja uhajanja plina žveplovega heksaflourida z uporabo brezžičnih senzorskih mrež
Damir Šoštarić, Goran Horvat, Srete Nikolovski

The Velenje Coal Mine's spatial monitoring of surface and structure movements /
Spremljanje premikov površine in objektov na območju Premogovnika Velenje
Drago Potočnik, Janez Rošer, Milivoj Vulić

Impact of stainless steel guide tubes on the reactivity parameters of the NPP Krško core /
Vpliv vodil iz nerjavnega jekla na reaktivnostne parametre sredice Nuklearne elektrarne Krško
Marjan Kromar, Bojan Kurinčič

 

Issue 3
August 2013
Naslovnica6-3

Hydrogen technologies in a self-sufficient energy system with renewables /
Vodikove tehnologije v samozadostnem energetskem sistemu z obnovljivimi viri energije
Rok Lacko, Boštjan Drobnič, Miran Leban

Application and testing of steels for the energy process industry /
Uporaba in preizkušanje jekel za energetsko procesno industrijo
Zdravko Praunseis, Jurij Avsec, Renato Strojko, Sonja Novak

Modelling conflict dynamics in an energy supply system /
Modeliranje dinamičnih konfliktov v energetskem sistemu
Janez Usenik, Tit Turnšek

Analysis of potential renewable energy sources in the municipality of Pljevlja in Montenegro /
Analiza potenciala obnovljivih virov energije v občini Pljevlja v Črni gori
Jelena Vuković, Peter Virtič

Possibilities for energy exploitation of landfill gas from old municipal solid waste landfills in Slovenia /
Možnosti energetskega izkoriščanja deponijskega plina iz starih odlagališč komunalnih odpadkov v Sloveniji
Jože Kortnik
 

 

Issue 2
May 2013
6-2-naslovnica Fractografic examination of welds with strength mismatching /
Fraktografska raziskava trdnostno neenakih zvarov
Zdravko Praunseis, Jurij Avsec, Simon Marčič

EOBD usage in LPG conversions /
EOBD in predelava vozil na avtoplin
Primož Pogorevc, Tadej Tasič, Ignacijo Biluš

Using steam as an alternative motive fluid in the existing turbine ejector system of the Ljubljana district heating plant /
Možnosti napajanja obstoječega ejektorskega sistema turboagregata v Toplarni Ljubljana z alternativno pogonsko paro
Dušan Strušnik, Jurij Avsec

Experimental spray study with usage of alternative fuels /
Eksperimantalna študija razvoja curka alternativnih goriv
Blaž Vajda, Gorazd Bombek, Marko Hočevar, Danilo Ritlop, Breda Kegl, Ignacijo Biluš

Energy renovation of an older house /
Energetska prenova starejše hiše
Zdravko Praunseis, Jurij Avsec, Simon Marčič, Renato Strojko

 

 

Issue 1
February 2013
JET6-1 Design of electrical machines by using conformal mapping /
Konstruiranje električnih strojev z uporabo konformnih preslikav
Jan Šlamberger, Peter Virtič

Impact of the characteristics of overhead ground wires on the current reduction factor, and their effect on the change of grounding system potential /
Vpliv lastnosti nadzemnega žičnega ozemljila na koeficient znižanja toka in posledično na spremembo potenciala ozemljitvenega sistema
Mario Havranek, Tomislav Strinić, Goran Knežević

The unsteady static-stall aerodynamic characteristics of an S809 airfoil at low Reynolds numbers /
Aerodinamične karakteristike nestacionarnega zastoja na profilu S809 pri nizkih Reynoldsovih številih
Matej Fike, Gorazd Bombek, Matjaž Hriberšek, Aleš Hribernik

Fracture evaluation of energy components with local brittle zones /
Vrednotenje loma v energetskih komponentah z lokalnimi krhkimi področji
Zdravko Praunseis

Generic model of wind turbine blades /
Generični model lopatic vetrne turbine
Gorazd Hren, Andrej Predin, Ivan Žagar

Volume 5 

Issue 1
February 2012 
Issue 2
May 2012 
Issue 3
August 2012 
Issue 4
November 2012 
naslovnica5-1.jpg 5-2Naslovnica JET5-3naslovnicaMala Uvodna5-4

Volume 4

Issue1-February2011 Issue2-May2011  Issue3-August2011
 naslovnica4-1.jpg naslovnica4-2-majhna.jpg 4-3-mala.jpg
Issue4-October2011    Issue5-November2011  
naslovnica4-4.jpg naslovnica4-5.jpg  

Volume 3

 

Special Issue-November2010
naslovnica3-special.jpg

 
 

Issue1-February2010 Issue2-May2010 Issue3-August2010  Issue4-November2010
naslovnica3-1.jpg cover3-2.jpg naslovnica3-3.png naslovnica3-4.jpg

Volume 2

Issue1-February2009  Issue2-May2009 Issue3-August 2009  Issue4-November 2009
 slikajet2.jpg  JET2-2  naslovnica2-3.jpg naslovnica2-4.jpg

Volume 1

Issue1-November2008       
 naslovnica1-1.jpg      

 

end faq