Pogoji za napredovanje v višji letnik

Študenti se vpisujejo v višje letnike, če so izpolnili s študijskim programom in Statutom UM določene obveznosti. V nadaljevanju so navedeni pogoji za vpis v višji letnik za posamezen študijski program:

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:
Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 45 ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih:
- Matematične metode I,
- Matematične metode II in
- Elektrotehnika.
 
Pogoji za napredovanje v 3. letnik:
Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere še najmanj 36 ECTS z opravljenimi obveznostmi iz 2. Letnika, pri čemer mora obvezno opraviti obveznosti pri predmetih:
- Osnove termotehnike,
- Osnove hidrotehnike,
- Osnove električnih naprav in inštalacij,
- Osnove energetskih sistemov in
- Varovanje okolja.

Za študenta, ki 1. oz. 2. letnik ponavlja ali pavzira veljajo enaki pogoji za napredovanje v višji letnik, kot za ostale študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

 

 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:
Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 45 ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih:
- Matematične metode I,
- Matematične metode II,
- Elektrotehnika ter
- Mehanoenergetika strojev in naprav.
 
Pogoji za napredovanje v 3. letnik:
Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere še najmanj 36 ECTS z opravljenimi obveznostmi iz 2. Letnika, pri čemer mora obvezno opraviti obveznosti pri predmetih:
- Matematične metode III,
- Energetske pretvorbe,
- Energetski sistemi,
- Hidroenergetski sistemi,
- Termoenergetski sistemi ter
- Jedrski energetski sistemi.

Za študenta, ki 1. oz. 2. letnik ponavlja ali pavzira veljajo enaki pogoji za napredovanje v višji letnik, kot za ostale študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

 

 

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:
Študent napreduje v 2. Letnik, ko z opravljenimi obveznostmi 1. letnika skupno zbere najmanj 45 ECTS. Obvezno mora opraviti izpite iz vseh obveznih predmetov.

Za študenta, ki 1. letnik ponavlja ali pavzira veljajo enaki pogoji za napredovanje v višji letnik, kot za ostale študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

 

 

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE

Pogoj za napredovanje v 2. letnik
Študent mora za napredovanje iz prvega letnika v drugi letnik zbrati najmanj 45 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti Seminar (10 ECTS).

Pogoj za napredovanje v 3. letnik
Študent mora za napredovanje iz drugega v tretji letnik zbrati 100 ECTS; od tega 60 ECTS iz prvega letnika (vse obveznosti iz prvega letnika) in obvezno mora opraviti Individualno raziskovalno delo III (30 ECTS).

 

 

 

 

VPIS V VIŠJI LETNIK, ČE ŠTUDENT NE IZPOLNJUJE POGOJEV ZA  VPIS V VIŠJI LETNIK

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo* izjemoma odobri vpis v višji letnik. Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.
Upravičeni razlogi so:
- izobraževanje hkrati po dveh ali več študijskih programih,
- status vrhunskega športnika,
- izjemna aktivnost na kulturnem in humanitarnem področju,
- drugi upravičeni razlogi (materinstvo, bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, vojaške obveznosti, izjemne socialne in družinske okoliščine, izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze).
 

PONAVLJANJE LETNIKA

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik (v kolikor še ni zamenjal študijskega programa zaradi neizpolenjevanja obveznosti).
 
Ponavljanje letnika na prošnjo študenta* odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:
- redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
- opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.
 
Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi:
- hkratno izobraževanje po dveh ali več študijskih programih,
- status vrhunskega športnika,
- izjemna aktivnost na kulturnem in humanitarnem področju,
- materinstvo,
- bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
- vojaške obveznosti,
- izjemne socialne in družinske okoliščine,
- izobraževanje v tujini,
- aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze.
 

VZPOREDNI ŠTUDIJ

Uspešnim študentom, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji letnik in imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno oceno študija najmanj osem, lahko Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze omogoča, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic univerze. Pri tem hkrati odloči tudi o olajšavah pri takem študiju (oprostitve od predavanj, vaj idr.). V primeru omejitve vpisa v vzporedni študij članica določi merila za izbiro. Študent mora prijavi za vzporedni študij priložiti potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik visokošolskega zavoda, na katerem je že vpisan, potrdilo o povprečni oceni študija in soglasje dekana tega visokošolskega zavoda. V času absolventskega staža vpis v vzporedni študij ni mogoč.
Komisija za študijske zadeve lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj za vpis.
 

VPIS V ABSOLVENTSKO LETO

Z 31. 5. 2012 je začel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljevanju ZUJF) in z njim Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (členi ZUJF: od 57. do 60. in od 216. do 220. člena ter končna določba ZUJF - 251. člen), s katerim se spreminja tudi status študenta ter s tem pravica do koriščenja absolventskega staža.

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, NI SPREMEMB. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra (absolvent je).Po trenutno veljavni zakonodaji študent s tem ohrani vse pravice oz. bonitete, ki mu s statusom študenta pripadajo (študentska prehrana, študentska izkaznica, delo preko študentskega servisa).

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, velja, da jim status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če bodo v času študija, to je vključno od študijskega leta 2012/2013 dalje ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer (absolventa ni).

Študenti, ki imate po zaključenem 3. letniku 1. stopnje oz. 2. letniku 2. stopnje študija neopravljene študijske obveznosti in se ne vpišete v absolventsko leto, imate te obveznosti pravico vseeno opravljati, vendar nimate statusa.
 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI

Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu, če se študijski program v tem času ni spremenil. Če je študent prekinil študij in se je študijski program, v katerega je bil vpisan, v času prekinitve spremenil, se mu lahko priznajo opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spremenjenega programa in dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija z novo generacijo, pod pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva spremenjeni študijski program. Za študenta ob nadaljevanju študiju veljajo pogoji študija, kot veljajo za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje, razen če je s splošnimi akti Univerze v Mariboru določeno drugače. O nadaljevanju študija po prekinitvi v primeru spremembe študijskega programa in določitvi dodatnih obveznosti, odloča Komisija za študijske zadeve članice univerze na prošnjo študenta*.

 

*Prošnje za Komisijo za študijske zadeve z utemeljenimi razlogi (v skladu z Merili za presojo prošenj študentov in upravičenih razlogov) in skupaj z dokazili, ter potrdilom o plačilu stroškov za izdajo sklepa v višini 18,12 € (skladno s tarifnim delom cenika UM za št. leto 2016/2017 se prispevek obračunava po taksah, ki jih določa ZUT (Ur.l.RS 42/2007)) oddajte v referat za študentske zadeve. Obrazec je na voljo v referatu za študentske zadeve ali na spletni strani FE.

Zadnji dan za oddajo popolnih prošenj (z utemeljenimi razlogi in dokazili) je 21.9.2017.
Prošnje, ki bodo prispele po tem roku, se bodo obravnavale kot prošnje oddane po roku in se bodo s sklepom zavrgle.

docNavodilo - ODDAJA PROŠNJE ZA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE FE UM

 

end faq